Algemene voorwaarden

INSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN

GELIEVE DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE BETREFFEN AANDACHTIG TE LEZEN.


Wij vragen u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te raadplegen of er welk gebruik dan ook van te maken. De toegang tot deze site www.redshark.be en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website niet te raadplegen of te gebruiken.


Deze website "www.redshark.be" wordt geëxploiteerd door de redshark bvba, met exploitatie zetel te Van Iseghemlaan 77, B-8400 Oostende.


Intellectuele Eigendom


Al het materiaal dat zich op de site bevindt, is de intellectuele eigendom van Redshark. Dit materiaal mag niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van wat nodig is om het on-line te kunnen lezen. Niettegenstaande deze beperking beschikt u over het recht om, voor uw persoonlijk gebruik, volledige bladzijden af te drukken op papier.


Nauwkeurigheid van informatie


Redshark zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site accuraat en up-to-date is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige claims of schade die voortkomen omdat u zich verlaat op de inhoud van de site. Redshark behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen zonder de gebruiker vooraf te verwittigen.


Auteursrechten


Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties, … weergegeven op de site van Redshark evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Redshark en/of gebruikt Redshark onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.
Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door Redshark toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen terzake.


Gebruik van de site en haar inhoud


De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken.
Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Redshark kan bezoedelen.


Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch haatdragend of anderszins laakbaar is.
De gebruiker stemt ermee in om Redshark te vergoeden, te vrijwaren, en, indien nodig, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten) voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of de deelname aan andermans inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van Redshark.


“Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr


Verkoopsvoorwaarden

1. Een bestelling kan slechts als definitief beschouwd worden als ze binnen de 8 dagen na haar ontvangst door ons niet geweigerd is geworden. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen, alle afwijkingen aan onderhavige voorwaarden, alsook alle verbintenissen die worden aangegaan door onze handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden of bedienden, zullen slechts aanvaard worden, indien zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging onzentwege.


2. De leveringstermijnen die worden aangegeven hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding, mag de niet-naleving van gestelde termijnen niet ingeroepen worden door de koper om schadeloosstelling of verbreking van de koop te eisen.
3. De goederen worden vervracht op het risico en het gevaar van de koper of bestemmeling, wat ook de vervoerswijze is, en zelfs indien dit franco geschiedt. Alle klachten met betrekking tot goederen die het voorwerp uitmaken van facturen of uittreksels, moeten binnen de acht dagen te rekenen vanaf de datum van facturatie, per aangetekende brief worden betekend.Bij gebreke hiervan zal geen voorbehoud betreffende de facturen worden aanvaard en zullen ze geacht worden aanvaard te zijn.


4. De B.T.W. is op de kosten van onze cliënten.
5. Onze klanten worden geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en goed te keuren die als enige geldig zullen beschouwd worden, zelfs als ze in tegenspraak met hun algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden zouden zijn. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt op zijn adres. De overeenkomst wordt door Redshark bvba bewaard op de servers gelegen bij onze provider Openminds. Door een overeenkomst af te sluiten verklaart u dat u als ‘meerderjarig’ wordt beschouwd waar u bent gevestigd, of dat u de ouder of voogd bent van een minderjarige en dit contract in zijn/haar naam aanvaardt. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt andere gebruiksvoorwaarden te accepteren en aanvullende informatie te verstrekken om de overeenkomst af te sluiten.


6. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Oostende, het trekken van wissels brengt geen schuldvernieuwing mede noch afwijking aan de clausule. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen zijn onze facturen contant betaalbaar. Indien de koper nalaat zijn verbintenissen jegens de verkoper na te komen of wanneer hij zijn betalingen staakt, zal onverminderd het recht op schadevergoeding:
a) elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag,van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente opleveren van 12%. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt:
• 15% op het onbetaalde factuurbedrag tot € 6200, met een minimum van € 50.
• 10% op het onbetaalde factuurbedrag van € 6200 tot € 24800.
• 5% op het onbetaalde factuurbedrag van € 24800 tot € 74370.
• 2,5% op het bedrag liggend boven de € 74370, evenwel zonder dat het schadebeding in totaal een bedrag van € 7450 mag overschrijden.
b) de verkoper het recht hebben de geschikte waarborgen van de koper te eisen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen. Ingeval de koper geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
c) dit het verval der toegestane betalingstermijnen tot gevolg hebben van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor alle leveringen op te schorten, de verkochte goederen te revindiceren en de ontbinding van de koop in te roepen, ongeacht zijn voorrecht op het goed of de verkoopprijs ervan.
d) De verkoper het retentierecht t.a.v. alle in zijn bezit zijnde goederen kunnen uitoefenen.
e) De verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn: zo de verkoper dit verkiest en meedeelt aan de koper. Het inroepen van één of meerdere bovenstaande bedingen zal enkel door de verkoper mogelijk zijn en aan de koper worden medegedeeld per aangetekend schrijven.


7. De verkoper is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die zou ontstaan naar aanleiding van gebreken van de goederen. De klant verzaakt uitdrukkelijk dienaangaande een vordering in te stellen tegen de verkoper.
8. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.


9. Elke wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, protest van een geaccepteerd effect, onzekere solvabiliteit, concordaat, faillissement, laten ons toe garanties te eisen, zij het de overeenkomst totaal of gedeeltelijk op te zeggen.
11.Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Oostende, Brugge of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, uitsluitend bevoegd. Het Belgische recht is uitsluitend toepasselijk op eventuele geschillen.
Terug naar boven